Vakantiebijslag verschuldigd over overwerk (meerwerk)

 In Blogs, Salaris/HRM

Vakantiebijslag verschuldigd over overwerk (meerwerk)

Tot en met 2017 was het loon over overwerk van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WMM) uitgezonderd. Echter met ingang van 1-1-2018 is die uitzondering vervallen. Dit heeft tot gevolg, dat over het loon dat over overuren wordt betaald vanaf 1-1-2018 ook vakantiebijslag moet worden betaald. De overuren moeten dus voor de opbouw van de vakantiebijslag worden meegenomen.

Overigens geldt dit voor alle overwerkuren die op of na 1-1-2018 worden uitbetaald, dus ook over overwerk dat in 2017 of eerder is verricht, maar pas na 1-1-2018 wordt uitbetaald.

Naar onze mening heeft dit eveneens betrekking op de toeslag die eventueel over een overuur wordt betaald. Als het uurloon derhalve € 20,- per uur is, en er een overwerktoeslag van 25% van toepassing is, dan dient voor de opbouw van de vakantiebijslag het bedrag van € 25,- te worden meegenomen.

In de WMM is immers opgenomen dat de vakantiebijslag is verschuldigd over het ten laste van de werkgever komende loon, inclusief uitkeringen tijdens de dienstbetrekking uit de Ziektewet, Wet arbeid en Zorg en de Werkloosheidswet.

Uitgezonderd van het loonbegrip in de WMM (dus die tellen niet mee voor het minimumloon en daarover dus ook geen vakantiebijslag) zijn onder andere:

 • vakantiebijslagen;
 • winstuitkeringen;
 • uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
 • uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen;
 • vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken, waaronder in ieder geval worden begrepen kosten voor reizen, huisvesting of voeding, die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken, ook in verband met het verrichten van arbeid in een ander land dan waar de werknemer gewoonlijk arbeid verricht of verblijft;
 • bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
 • eindejaarsuitkeringen

Ingeval het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, kan ook bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald, dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag.

Let er op dat in sommige CAO’s er een afwijkende regeling kan gelden ten aanzien van vakantiebijslag.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.