Fiscale fietsregeling en benutting WKR ruimte voor DGA

 In Blogs, Fiscaal

Fietsregeling
Het is met ingang van 1 januari 2020 voor werkgevers mogelijk fiscaal vriendelijk een fiets van de zaak ter beschikking te stellen aan werknemers, waaronder gerekend ook DGA’s. De werkgever kan de fiets betalen (mogelijk investeringsaftrek van toepassing) en de eventuele verzekerings-, onderhouds- en reparatiekosten voor haar rekening nemen. Belangrijk is dat de factuur op naam van de B.V. komt te staan, waarbij de werknemers (waaronder de DGA) wel de ruimte krijgen om zelf een fiets te kiezen. De fiets moet uiteraard ook (wel eens) voor woon-werkverkeer worden gebruikt (niet geheel privé).

De B.V. kan de fiets kopen of bijvoorbeeld financial leasen. Na afloop van de (financial) leaseperiode is de fiets van de B.V. Het is mogelijk om de fiets te verkopen tegen de marktwaarde op dat moment of deze ter beschiking blijven stellen.

Als DGA is het voordeel van het tevens privé mogen gebruiken van de fiets belast. Er wordt 7% bijtelling per jaar berekend over de consumentenadviesprijs van de fiets. Stel dat de consumentenadviesprijs € 2.500 bedraagt. De bijtelling bedraagt dan € 175 per jaar en de belastingdruk is dan op basis van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting in 2020 ongeveer € 86 per jaar. Op basis van het lagere tarief bedraagt de belastingdruk ongeveer € 65 per jaar.

Je B.V. kan met jou als DGA een eigen bijdrage overeenkomen. Indien dit vooraf schriftelijk is vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of een aanvulling daarop (vergelijk met autoreglement) dan is de eigen bijdrage in mindering te brengen voor de toepassing van de loonheffing. Als in het hierboven genoemde voorbeeld de eigen bijdrage € 175 per jaar bedraagt, komt de volledige eigen bijdrage in mindering op de bijtelling, zodat er geen loonheffing is verschuldigd over de beschikbaar gestelde fiets.

WKR Ruimte
De B.V. kan op haar beurt weer onder de werkkostenregeling een bedrag vergoeden aan jou als DGA (tot maximaal € 2.400 per jaar per werknemer). Dit kan belastingvrij indien en voor zover de “vrije ruimte” nog niet volledig is benut. Deze vergoeding zou bijvoorbeeld gelijk kunnen zijn aan een eventuele eigen bijdrage ter hoogte van de bijtelling.

Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte in de WKR verruimd voor loonsommen van maximaal € 400.000. Voorheen bedroeg de vrije ruimte 1,2% voor het volledige fiscaal loon, vanaf 2020 bedraagt deze 1,7% voor loonsommen tot en met € 400.000 en 1,2% voor loonsommen boven de € 400.000. Dit houdt dus in dat er maximaal € 2.000 (€ 400.000 * (1,7% – 1,2%)) aan vrije ruimte extra is.

In verband met Corona wordt de vrije ruimte eenmalig voor het jaar 2020 verhoogd voor loonsommen tot en met € 400.000 naar 3%! Dit betekent dat er bovenop bovengenoemde € 2.000 maximaal € 5.200 aan aanvullende vrije ruimte bestaat.

Opzet regeling fiets van de zaak
De B.V. stelt aan de DGA een fiets ter beschikking, je bent vervolgens een eigen bijdrage verschuldigd gelijk aan de voor jullie geldende bijtelling. De B.V. geeft op haar beurt een onbelaste kostenvergoeding onder gebruikmaking van de vrije ruimte in de WKR ter grootte van deze eigen bijdrage. Jij kunt de fiets na enkele jaren overnemen tegen (lagere) marktwaarde.

Voorbeeld
Stel, een DGA wil op basis van de fietsregeling een elektrische fiets gaan rijden, waarvan de consumentenadviesprijs € 3.000 bedraagt. We gaan uit van een 50% belastingdruk.
Het voordeel in natura vanwege het ook privé mogen gebruiken van de fiets wordt voor de toepassing van de loonheffingen op basis van de nu gunstige forfaitaire bijtelling gesteld op 7% van de consumentenadviesprijs, aldus € 3.000 * 7% = € 210 per jaar. De DGA is een eigen bijdrage verschuldigd gelijk aan de bijtelling, aldus € 210 per jaar (dus € 17,50 per maand).
De DGA krijgt van de B.V. een onbelaste vergoeding binnen de vrije ruimte van de WKR van € 210. Dit betekent voor de DGA dat hij/zij er niet netto op achteruitgaat.
Voor B.V. betekent dit dat zij de afschrijvingen van de fiets alsmede eventuele onderhoudskosten af kan trekken van de winst (tegen 16,5%/25%). Eventueel kan zij tevens nog aanspraak maken op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (max. 28%). De fiets draagt zij uiteindelijk over tegen lagere marktwaarde.

 

Voordelen

 • Er kan een eigen bijdrage worden afgesproken ter voorkoming van 7% bijtelling (deze bijdrage vermindert het netto loon). De werkgever kan een compensatie verstekken onder vrije ruimte WKR en “kost” de DGA’s dus niets.
 • Er is geen belasting verschuldigd omdat er een eigen bijdrage berekend wordt en daarnaast de vergoeding via de WKR geheel onbelast kan geschieden.
 • Na (bijvoorbeeld) 3 jaar kunnen de DGA’s de fiets privé overnemen tegen lage marktwaarde en hebben dus fiscaal vriendelijk de fiets naar privé gehaald.
 • Per saldo zijn de kosten van de fiets nagenoeg volledig ten laste gekomen van de B.V., welke recht heeft op investeringsaftrek en waarbij de kosten leiden tot een besparing van de vennootschapsbelasting.

BTW-aspecten
Voor wat betreft de aftrek van voorbelasting geldt het Besluit Uitsluiting aftrek Omzetbelasting. Bij de aanschaf van de fiets voor een werknemer mag omzetbelasting worden afgetrokken tot een aanschafwaarde van maximaal € 749 inclusief omzetbelasting. In totaal kan er dus maximaal ongeveer € 130 omzetbelasting per fiets afgetrokken worden. Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting begrepen in de leasetermijnen. Een deel van de BTW blijft dus als kostenpost drukken op de B.V., hetgeen eenvoudshalve in voorgaande berekening niet is meegenomen.

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


  Lees meer tips in de laatste blogs:

  Recent Posts
  Kennismaken?

   Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.