Een levenstestament voor jou een uitkomst?

 In Blogs, Fiscaal

Wat gebeurt er met mij als ik een ziekte/ongeval krijg en ik zelf niet meer kan beslissen? En wat gebeurt er met mijn onderneming als ik door ziekte of een ongeval niet meer in staat ben beslissingen te maken? Het is een vraag die weinig ondernemers zichzelf stellen. Toch is het van belang om hierbij stil te staan. In dit artikel willen we graag het levenstestament onder de aandacht brengen en (beperkt) ingaan op de mogelijkheden.

Als er niets “op papier” gezet is en er gebeurt iets met je, zoals ziekte of een ongeval, is het maar de vraag of en hoe je belangen behartigd (kunnen) worden. Bij een onderneming komt het vaak voor dat verder niemand beslissingsbevoegdheid heeft, de onderneming staat dan “stil”.

En wat als je niets hebt vastgelegd ten aanzien van verzoeken tot medische behandelingen (of juist geen behandeling)? Of bijvoorbeeld je wensen ten aanzien van verzorging/opname in een verpleeghuis? Je moet dan vertrouwen op je naasten, maar weten zij wat je wensen zijn?

Om zakelijke, medische of persoonlijke wensen vast te leggen/te behartigen, kan je een levenstestament opstellen bij de notaris. Dit is een notariële akte, waarin zaken worden vastgelegd, een testament welke niet “werkt” bij overlijden, maar tijdens leven. Je kan dus zowel een levenstestament als een testament hebben.

De notaris stelt de notariële akte op en legt deze vast in het Centraal Testamentenregister (niet openbaar). Iedereen kan nagaan of er een levenstestament opgesteld is, maar niet iedereen mag deze inzien. Bij de notaris kunnen belanghebbenden zoals medici en rechters deze raadplegen, maar slechts de passages die voor hen van belang kunnen zijn en slechts indien ze van belang zijn. Om een levenstestament later aan te passen of ongedaan te maken (“geheel/gedeeltelijk herroepen”), moet je naar de notaris.
In een levenstestament uit je je eigen wil. Het is geen verplichting voor een rechter of behandelend arts/zorgverlener zich hieraan te houden, maar dat mogen ze wel. Sterker nog, in de regel zal hiernaar gehandeld worden. Ten aanzien van je onderneming kun je met het levenstestament voorkomen dat deze “stil komt te liggen” doordat niemand vertegenwoordigings-/beslissingsbevoegdheid heeft.

Je kan zelf bepalen wanneer een levenstestament tijdens jouw leven gaat “werken”. Met onmiddellijke ingang of bijvoorbeeld pas na het intreden van een bepaalde omstandigheid, zoals wilsonbekwaamheid, welke door een onafhankelijk arts moet/kan worden vastgesteld.

Verlenen volmacht
Een levenstestament bestaat uit één of meer volmachten, wensen ten aanzien van zakelijke/medische/persoonlijke belangen (en eventueel bijlagen).

Een volmacht is een verklaring waarbij je een ander/anderen de bevoegdheid geeft om namens jou handelingen te verrichten. De gevolmachtigde(n) kan dan handelingen verrichten waaraan jij (als volmachtgever) gebonden bent. De gevolmachtigde wordt hier in principe niet zelf aan gebonden. Maar je bepaalt dus zelf wanneer een volmacht in werking treedt/ingaat.

Een verleende volmacht kan later ook worden herroepen (ingetrokken) via de notaris. Er kan echter ook voor worden gekozen een onherroepelijke volmacht te verstrekken. Die kan dus niet worden ingetrokken.

Het uitgangspunt van het levenstestament is een algehele volmacht met ruime vertegenwoordigingsbevoegdheid en geldt dus voor alle zaken en rechtshandelingen.

Het kan je wens zijn om niet één persoon of meerdere personen een uitgebreide volmacht te geven, of bijvoorbeeld wil je wel een uitgebreide volmacht maar ervoor zorgen dat bepaalde zaken niet mogen. Je kan dan ondubbelzinnig bepaalde bevoegdheden uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan schenkingen van de volmachtgever (jezelf) aan de gevolmachtigde.

Ook kan je beperkingen opleggen (aanwijzingen geven) aan de gevolmachtigde, bijvoorbeeld de verplichting om verantwoording af te leggen aan een ander, denk aan je partner, je kinderen of zakenpartner/directeur. Een dergelijke beperking heeft ten opzichte van derden geen werking (dus de volmachtgever, jijzelf, bent gebonden aan de rechtshandeling van de gevolmachtigde) maar heeft wel interne werking (dus gevolmachtigde ten opzichte van jou).

Let op met het verlenen van beperkte volmachten. Een beperking kan tot uitvoeringsproblemen leiden, bijvoorbeeld bij financiële handelingen bij banken/financiële instellingen. Een aantal zaken zijn niet te regelen met een levenstestament zoals het opstellen van een testament.

In een levenstestament zijn uitgebreide regels en bepalingen op te nemen. Het opstellen van een levenstestament is dan ook “maatwerk”. Wij treden (samen met de notaris) graag met je in overleg of een levenstestament voor jou een uitkomst kan bieden en informeren je graag over de mogelijkheden.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande willen bespreken wat voor u mogelijk is, neemt u dan gerust contact met ons op.

mr. drs. Harm Holierhoek
Belastingadviseur
T. 06 86 81 91 28
E. hholierhoek@accountanders.nl

Mis geen slimme tips meer!

Volg onze LinkedIn pagina of meld je hieronder aan voor de digitale nieuwsbrief!


    Lees meer tips in de laatste blogs:

    Recent Posts
    Kennismaken?

      Vul hieronder je gegevens om een kopje koffie in te plannen of ga naar onze contactpagina.